Контакт информации:

Седиштето на Здружението е на Филозофскиот Факултет во Скопје.

Адреса:
Здружение на социолози на Република Македонија
Филозофски Факултет (Институт за социологија)
бул. Гоце Делчев, бр. 9А
1000 Скопје, Македонија

е-mail: contact@sociolozi.org.mk