ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ

Семинар 1: Наставници, 04.11.2017

08.30 – 09.00 Пристигнување и регистрација

09.00 – 10.30 Политиката во социологијата: Теорија и Пракса (Д-р Марија Ташева)

10.45 – 12.15 Политичка и граѓанска етика (Д-р Донев Дејан)

12.30 – 14.00 Политичка, економска и социјална одржливост (Д-р Илија Ацески)

14.00 – 14.30 Пауза за ручек

14.30 – 15.00 Европските институции и потребата за интеграција и соработка (Д-р Милева Ѓуровска)

16.00 – 17.30 Новите информациски и комуникациски технологии во наставата (Д-р Вено Пачовски)

17.30 Затворање на настанот

 

Семинар 2: Ученици и наставници, 18.11.2017

09.00 – 10.00 Пристигнување и регистрација

10.00 – 10.15 Воведен збор (Д-р Константин Миноски)

10.15 – 11.45 Поделба по тематски целини

  1. Демократија, Толеранција и Човекови права (Д-р Ило Трајковски)
  2. Политички дијалог на неполитички актери (Д-р Константин Миноски)
  3. Интеркултурна комуникација (Д-р Антоанела Петковска)

12.00 – 13.00 Подготовка на Предлог истражувачки проект (Д-р Весна Димитриевска)

13.00 – 13.45 Пауза за ручек

13.45 – 14.15 Насоки за изработка на проектна задача во рамки на Државна матура (Гордана Трајкова)

13.45 – 15.45 Работилница за изработка на проектна задача во рамки на Државна матура (Гордана Трајкова, Роза Арсовска, Надица Таневска Јанева)

16.00 Затворање на настанот

http://www.sociolozi.org.mk/wp-content/uploads/2017/08/a0021.jpghttp://www.sociolozi.org.mk/wp-content/uploads/2017/08/a0021-150x150.jpgBoris StipcarovСеминарПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ Семинар 1: Наставници, 04.11.2017 08.30 – 09.00 Пристигнување и регистрација 09.00 – 10.30 Политиката во социологијата: Теорија и Пракса (Д-р Марија Ташева) 10.45 – 12.15 Политичка и граѓанска етика (Д-р Донев Дејан) 12.30 – 14.00 Политичка, економска и социјална одржливост (Д-р Илија Ацески) 14.00 – 14.30 Пауза за ручек 14.30 – 15.00 Европските...ЗСРМ