Органи на Здружението се:

 • Собрание
 • Управен одбор
 • Надзорен одбор
 • Претседател

 

Собрание

 • Сите членови на Здружението го сочинуваат Собранието на Здружението.

 

Членови на Управниот одбор

 • Проф. Д-р Марија Ташева
 • Борис Стипцаров
 • Владо Анчев
 • Гордана Трајкова
 • Надица Таневска Јанева

 

Надзорен одбор

Претседател на Здружението

 • Проф. Д-р Констанин Миноски