Членови на здружението можат да бидат заинтересирани социолози – државјани на РМ кои сакаат да дадат свој придонес во работата на истото заради остварување на нејзините цели.

Прием во членство на Здружението се врши со потпишување на пристапница.

Годишната членарина за членство во здружението е:

– вработени: 300 денари
– невработени: 150 денари
– останати:-)